logoIBE

banerPL

prelegenci

Minister Edukacji Narodowej. Urodziła się 14 grudnia 1963. Absolwentka wydziału dziennikarstwa i nauk politycznych  Uniwersytetu Warszawskiego. W czasie studiów działała w Niezależnym Zrzeszeniu Studentów. Współpracowała z podziemnym Tygodnikiem Mazowsze oraz innymi czasopismami drugiego obiegu.  Od 1989 pracowała jako dziennikarka działu politycznego Tygodnika Solidarność. W 1992 była kierownikiem działu reportażu miesięcznika Konfrontacje. W tym samym roku rozpoczęła pracę w Expressie Wieczornym, gdzie była m.in. zastępcą kierownika działu krajowego i reportażu oraz kierownikiem działu reportażu. W trakcie swojej kariery dziennikarskiej zajmowała się m.in. dziennikarstwem śledczym, była również korespondentką zagraniczną (w tym w Bośni i Czeczenii).
Od 1996 pracowała jako dziennikarz działu krajowego i politycznego tygodnika Wprost. Od 2000 kierowała działem gospodarczym tygodnika Nowe Państwo. W latach 2001-2004 była pierwszym zastępcą redaktor naczelnej tygodnika Przyjaciółka.
W 2005 roku została pełnomocnikiem prezydenta Warszawy ds. kobiet i rodziny. 17 listopada 2005 objęła stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, przejmując m.in. kompetencje Pełnomocnika Rządu ds. Równego Statusu Kobiet i Mężczyzn.
13 sierpnia 2007, po zerwaniu koalicji PiS z LPR i Samoobroną, została ministrem pracy i polityki społecznej.  Stanowisko to zajmowała do 16 listopada 2007, tj. do zaprzysiężenia jej następcy w rządzie Donalda Tuska. Wcześniej, w tym samym roku, w wyborach parlamentarnych uzyskała mandat poselski, kandydując jako lider listy PiS w okręgu łódzkim i otrzymując 41 171 głosów. 26 kwietnia 2010 została szefową sztabu wyborczego kandydata na prezydenta z ramienia PiS Jarosława Kaczyńskiego.
5 listopada 2010, decyzją Komitetu Politycznego PiS, wraz z Elżbietą Jakubiak została wykluczona z partii. 16 listopada 2010 wspólnie z kilkoma politykami PiS ogłosiła złożenie wniosku o utworzenie stowarzyszenia Polska Jest Najważniejsza. Została wybrana na prezesa ugrupowania. 23 listopada powstał klub parlamentarny o tej samej nazwie, na czele którego stanęła. Joanna Kluzik-Rostkowska kierowała ugrupowaniem do momentu wyboru na jego prezesa Pawła Kowala (4 czerwca 2011) na pierwszym kongresie partii.
13 czerwca 2011 zrezygnowała z członkostwa w partii i jej klubie parlamentarnym, podejmując współpracę z Platformą Obywatelską. 28 czerwca została przyjęta do klubu parlamentarnego tego ugrupowania. W wyborach parlamentarnych została liderem listy PO do Sejmu w okręgu rybnickim, uzyskała mandat poselski liczbą 22 418 głosów.
Jest przedstawicielem polskiego parlamentu w Zgromadzeniu Parlamentarnym OBWE oraz szefową polsko-afgańskiej grupy parlamentarnej. Pracowała w sejmowej komisji polityki społecznej i rodziny oraz komisji spraw zagranicznych.
Mężatka, ma 3 dzieci: Marysię, Kasię i Józia.

Dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych i lider projektu systemowego Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego. Ukończył studia socjologiczne w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego (1984), wcześniej ukończył także studia na Politechnice Warszawskiej na wydziale Mechaniki Precyzyjnej (1977) i podjął pracę badawczą w Instytucie Lotnictwa w Warszawie (1980-1984). Od roku 1984 związany z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN, po doktoracie (1992) w latach 1994-1995 odbył indywidualny program studiów jako stypendysta Fundacji Kościuszkowskiej w Cornell University i w Harvard University (Center for European Studies, Department of Government). W 2005r. uzyskał stopień doktora habilitowanego w zakresie nauk humanistycznych, kierując jednocześnie Zespołem Socjologii Polityki i Gospodarki Instytutu Filozofii i Socjologii PAN. Od 1999 roku koordynuje polską część międzynarodowego programu badawczego PISA (Programme for International Student Assessment). W 2005 roku utworzył Zespół Interdyscyplinarnych Studiów nad Edukacją IFiS PAN, w jego ramach w sierpniu 2007 zorganizował grupę ekspertów, która opracowała założenia do nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. W 2008 r. uczestniczył w pracach Ministerstwa Edukacji Narodowej nad nową podstawą programową kształcenia ogólnego.

Od 20 lat wykładowca na Uniwersytecie w Oulu i na Uniwersytecie Wschodniej Finlandii. Większość jej studentów specjalizowała się w edukacji nauczycielskiej, chociaż jej ostatnie obowiązki związane są z programem podnoszenia kompetencji w edukacji i edukacji dorosłych. Praca doktorska z 1993 roku poruszała zagadnienia związane z rozwojem programów nauczania, a od czasu habilitacji skierowała swoje zainteresowania badawcze pedagogicznemu podejściu nauczycieli, pedagogicznemu użytkowaniu technologii edukacyjnych w szkołach powszechnych, etyce pedagogicznej oraz ewaluacji rozwojowej. Lista jej publikacji zawiera ponad 240 artykułów i monografii. Wśród jej najpopularniejszych dzieł znajdują się publikacje naukowe zatytułowane Dobra, zła ewaluacja oraz Etyka jako mapa i kompas dla nauczycieli. Profesor Atjonen zajmuje stanowiska w radach naukowych, czasopismach oraz towarzystwach naukowych. Jest członkiem rady badawczej oraz komisji etyki badawczej na Uniwersytecie Wschodniej Finlandii.
Więcej informacji na https://wiki.uef.fi/x/pAvE

Pedagog, profesor zwyczajny, od 2007 r. kierownik krajowy badania TALIS (Teaching and Learning International Survey).  Wieloletni pracownik Instytutu Badań Edukacyjnych i Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku, w którym pełnił/pełni funkcje: kierownika zakładu, katedry oraz prodziekana ds. nauki (w latach 2005 – 2012).
Główne zainteresowania naukowo-badawcze oraz autor ponad 170 publikacji koncentrują się wokół szeroko rozumianej polityki oświatowej, uwarunkowań i organizacji oświaty. Brał udział międzynarodowych projektach badawczych, takich jak Problematyka małych szkół w Polsce, Education for All, Upowszechnienie szkoły średniej, Uwarunkowania osiągnięć szkolnych gimnazjalistów.

Starsza specjalistka ds. badań i analiz w Zespole Badań Nauczycieli Instytutu Badań Edukacyjnych. Psycholog, badaczka, trenerka umiejętności miękkich, psychoterapeutka. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie (psychologia społeczna, psychologia kliniczna) i studiów doktoranckich o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu nauk społecznych w Instytucie Studiów Społecznych (UW). Autorka publikacji dotyczących systemu edukacji, w szczególności na temat nauczycieli oraz publikacji z zakresu psychospołecznych aspektów funkcjonowania osób z ograniczoną sprawnością.

Socjolożka, starsza specjalistka ds. badań i analiz w Zespole Badań Nauczycieli Instytutu Badań Edukacyjnych, doktorantka Instytutu Studiów Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. W IBE zajmuje się problematyką funkcjonowania szkół w środowisku lokalnym oraz koordynuje międzynarodowe badania nauczania i uczenia się (TALIS - Teaching and Learning International Survey) w Polsce. Od 2004 r. prowadziła projekty badawczo-analityczne i wdrożeniowe zarówno w ramach sektora pozarządowego, jak i komercyjnego z zakresu ekonomii społecznej, dialogu społecznego, rynku pracy, społeczności lokalnych i organizacji pozarządowych.

Lider Zespołu Badań Nauczycieli Instytutu Badań Edukacyjnych, doktor socjologii, absolwentka międzywydziałowych interdyscyplinarnych studiów doktoranckich prowadzonych w Instytucie Studiów Społecznych im. prof. R.B. Zajonca na Uniwersytecie Warszawskim, adiunkt na Wydziale Stosowanych Nauk Społecznych w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Jej zainteresowania naukowe koncentrują się wokół socjologii edukacji, zwłaszcza nauczycieli, systemu nauki i szkolnictwa wyższego, studiów doktoranckich, przebiegu karier naukowych, mobilności międzynarodowej studentów i naukowców oraz problematyki socjologii płci. Autorka i współautorka licznych publikacji m.in.: Walczak D. (2006). Women’s role in Polish Science and Higher Education, w: Sempruch J., Katharina Willems K., Shook L. (red.), Multiple Marginalities: An intercultural Dialogue on Gender and Education in Africa and Europe, Helmer Press, Helmer Verlag, Germany, s. 279-297; Walczak D., Zahorska M. (2008). Krajobraz po reformie. Opinie nauczycieli na temat reformy edukacji z 1999 roku, w: Szafraniec K. (red.), Młodość i oświata za burtą przemian, PTS, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń, s. 197-219; Walczak D. (2009). Rola zwierzchników w promowaniu mobilności kadry akademickiej, w: Zahorska M., Nasalska E. (red.), Wartości, polityka, społeczeństwo, Scholar, Warszawa, s. 349-358; Krawczyk M., Smak M., Walczak D. (2010). Poverty, Exclusion and Faith-Based Organisations in Poland, w: Faith-Based Organisations and Social Exclusion in European Cities, http://www.facit.be/; Siemienska R., Walczak D. (2012). Polish Higher Education: From State Toward Market, from Elite to Mass Education, w: Allen W. R., Teranishi R. T., Bonous-Hammarth M. (red.), As the World Turns: Implications of Global Shifts in Higher Education for Theory, Research and Practice (Advances in Education in Diverse Communities: Research, Policy and Praxis, Volume 7), Emerald Group Publishing Limited, Bingley (UK), s.197-224; Walczak D. (2012). Początkujący nauczyciele. Raport z badania jakościowego, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa; Federowicz M., Haman J., Hernik K., Krawczyk-Radwan M., Malinowska K., Pawłowski M., Strawiński P.M., Walczak D., Wichrowski A. (2013) Raport tematyczny z badania: Czas pracy i warunki pracy w relacjach nauczycieli, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa; Domaradzka A., Walczak D. (2013) Kuźnia talentów czy przechowalnia? Rola studiów doktoranckich w opinii doktorantów, w: Pakuła J. (red.), Współczesne problemy nauki i szkolnictwa wyższego, Eikon Studio, Toruń, s. 65-74.

Starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Białymstoku, ekspert ds. awansu zawodowego nauczycieli, Prezes Olimpiad Specjalnych Polska – Podlaskie. Zainteresowania zawodowe: ewaluacja szkół i placówek oświatowych, kształcenie uczniów niepełnosprawnych. Autorka publikacji: Podstawa programowa – drogowskazem do tworzenia oferty edukacyjnej szkoły w: Jakość edukacji. Dane i wnioski z ewaluacji zewnętrznych prowadzonych w latach 2012-2013 pod red. Grzegorza Mazurkiewicza i Anny Gocłowskiej, Kraków 2014 oraz Ewaluacja zewnętrzna. Poradnik wizytatora Praca zbiorowa pod redakcją Anny Gocłowskiej, Warszawa 2014.

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej nr 23 w Radomiu, członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, trener Ery Ewaluacji, ekspert w zespołach Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji, od 2009 r. inicjator i moderator Radomskiego Forum Dyrektorów, stały współpracownik Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli wydziału w Radomiu. Zainteresowania zawodowe: prawo oświatowe, ewaluacja w szkole, praca w klasach wielokulturowych. Współautorka publikacji: Poradnik dla dyrektora szkoły podstawowej. Ramowe plany nauczania. 27 marca 2012, ORE, Warszawa. Autorka artykułów z zakresu prawa oświatowego oraz tematyki romskiej.

Pracuje w Instytucie Spraw Publicznych na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest kierownikiem Zakładu Zarządzania w Edukacji. Doświadczenie zawodowe wyniósł z różnych instytucji związanych z edukacją. Jest socjologiem, ukończył również studia z zakresu zarządzania oświatą na Ohio State University w USA. Jest również koordynatorem projektu Program Wzmocnienia Efektywności Systemu Nadzoru Pedagogicznego i Oceny Jakości Pracy Szkoły, którego celem jest zmiana systemu nadzoru pedagogicznego w Polsce oraz kierownikiem merytorycznym projektu Przywództwo i zarządzanie w oświacie - opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek. Kierował różnymi projektami dotyczącymi wyrównywania szans, edukacji interkulturowej, zarządzania, tworzeniu lokalnej polityki oświatowej, badania jakości pracy instytucji oświatowych, tworzenia systemów zapewniania jakości czy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Brał udział w roli badacza i eksperta w projektach międzynarodowych w zakresie kształcenia dorosłych, decentralizacji systemów zarządzania, aktywnych metod nauczania. Badając edukację i sposoby usprawniania procesów edukacyjnych przygląda się im w możliwie jak najszerszej perspektywie wychodząc z założenia, że niemożliwa jest zmiana w edukacji bez zmiany społecznej. Przedmiotem badawczych poszukiwań są przywództwo edukacyjne, polityka edukacyjna, zarządzanie w oświacie, jakość edukacji, równość szans edukacyjnych, edukacja interkulturowa oraz postawy i zachowania nauczycieli. W pracy dydaktycznej zajmuje się przywództwem, problemami edukacji w perspektywie globalnej czy wykorzystaniem action research w sferze publicznej. Jego  studenci biorą udział w badaniach i programach, w które jest zaangażowany. Wśród publikacji warto wymienić: Edukacja i przywództwo. Modele mentalne jako bariery rozwoju, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012; Przywództwo edukacyjne. Odpowiedzialne zarządzanie edukacją wobec wyzwań współczesności, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011; Educational leadership with eyes and hearts wide open, w: Townsend, T.  MacBeath, J. (red.) International Handbook on Leadership for Learning, New York: Springer, 2011.

Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Radowie Małym, doradca, trener, coach. Od wielu lat realizuje liczne przedsięwzięcia dydaktyczno-wychowawcze o innowacyjnym charakterze. Nieustannie poszukuje najlepszych rozwiązań organizacyjnych i kierowniczych, które można zastosować w sferze edukacji, by pokazać, że szkoła, wzorem innych branż usługowych, może pracować efektywnie i skutecznie. W efekcie wdrażania wielu innowacyjnych, autorskich rozwiązań, udało jej się zbudować szkołę o nieprzeciętnych ambicjach, sposobach pracy, których efekty służą uczniom i całemu środowisku. Osiągnięcia edukacyjne kierowanej przez nią szkoły stały się przedmiotem poznawania i naśladowania, a nawet dociekań badawczych. Dzieli się wypracowanym dorobkiem nie tylko z dyrektorami i nauczycielami, ale także samorządowcami z województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego oraz wielkopolskiego. Na co dzień współpracuje z ośrodkami kształcenia nauczycieli w Szczecinie, Stargardzie Szczecińskim, Warszawie, Poznaniu. Od wielu lat prowadzi szkoleniowe rady pedagogiczne na temat stosowania Projektowanych Okazji Edukacyjnych w tradycyjnej szkole, edukacji z wyobraźnią - jako sposobu na sukces ucznia i nauczyciela. Wiele razy prezentowała pracę i dorobek szkoły na różnego rodzaju konferencjach, szkoleniach i spotkaniach. Dla zainteresowanych dyrektorów szkół prowadzi doradztwo i coaching. Wspiera szkoły w ich rozwoju pomagając w tworzeniu wieloletnich programów oraz autorskich rozwiązań wspomagających pracę dyrektora, nauczyciela, ucznia. Pomaga w tworzeniu szkoły jako miejsca pracy i nauki przyjaznego dla wszystkich. Współautorka publikacji Za progiem. Jak rozwija się dziecko i co z tego wynika dla nauczyciela klasy IV (lipiec 2012r., Warszawa) oraz opracowania Leonardo Pracownie Twórczości na zlecenie Fundacji Kaszubskie Słoneczniki (czerwiec 2014r.).

Socjolog, ewaluator i trener. Starszy specjalista ds. badań i analiz w Zespole Współpracy Krajowej i Zagranicznej w Instytucie Badań Edukacyjnych. W latach 2002-2014 członek zespołów badawczych i ewaluator projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe, administrację publiczną i inicjatywy wspólnotowe. Od 2009 roku członek zespołu realizującego program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkół. Polski reprezentant w Europejskiej Sieci Przywództwa w Szkole (EPNoSL).

Zastępca Dyrektora ds. Akademickich w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej, członek Zespołu Wczesnej Edukacji IBE. Olaf Żylicz łączy działalność akademicką z pracą na rzecz biznesu. Od kilkunastu lat uczy psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Obecnie jest zastępcą dyrektora Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, oraz pracownikiem Instytutu Badań Edukacyjnych. Zasiada w Komitecie Ewaluacji Jednostek Naukowych przy Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego. Zajmuje się moralnym funkcjonowaniem człowieka i psychologią organizacji. Interesuje się w szczególności problematyką poczucia winy, uwarunkowań pojednania między społecznościami, typologiami moralności i religijności, koncepcjami przywództwa i etyką zawodową. Od kilkunastu lat jest trenerem, głównie dla wyższej kadry menadżerskiej. Jest również certyfikowanym coachem i konsultantem biznesowym.

Pracownik Zespołu Badań Nauczycieli Instytutu Badań Edukacyjnych. Studiował socjologię, ukończył z wyróżnieniem Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej na kierunku Społeczna Psychologia Kliniczna. Analityk ilościowy z kilkuletnim doświadczeniem, głównie w badaniach marketingowych. Ma doświadczenia dydaktyczne (psychometria, obsługa pakietu SPSS). Od kilku lat zajmuje się psychoterapią, prowadzi prywatną praktykę w nurcie egzystencjalnym. Lubi spacerować po Warszawie i czytać literaturę faktu.

Socjolożka, starsza specjalistka ds. badań i analiz w Zespole Badań Nauczycieli Instytutu Badań Edukacyjnych. Absolwentka socjologii na Uniwersytecie Warszawskim i matematyki na Univeristé Paris 13. Od 9 lat zajmuje się zawodowo badaniami społecznymi i marketingowymi, koordynowała liczne projekty dot. m.in. aktywności obywatelskiej, organizacji pozarządowych, komunikacji w internecie. W IBE zajmuje się zagadnieniami relacji społecznych w szkole, bezpieczeństwa uczniów oraz prowadzi analizy dotyczące zawodu nauczyciela.

Nauczyciel historii w 2 Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Warszawie, rzeczoznawca MEN do oceny merytoryczno-dydaktycznej podręczników do historii, starszy specjalista ds. badań i analiz Zespołu Dydaktyk Szczegółowych IBE, ekspert CKE, recenzent materiałów edukacyjnych BEP IPN. Zainteresowania zawodowe: historia najnowsza, varsavianistyka, dydaktyka historii, psychologia. Autor publikacji: 2007, Czytanie tekstów źródłowych i tworzenie własnej wypowiedzi [w:] E. Chorąży, Biuletyn maturalny. Historia, CKE, Warszawa, s. 40-48; 2008, Historia. Testy dla maturzysty, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa; 2009, [współautor] Edukacja historyczna i obywatelska
w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum. Komentarz do podstawy programowej przedmiotów historia oraz historia i społeczeństwo. MEN, Warszawa; 2009, [współautor] Szkoła z klasą, [red. G. Czetwertyńska; oprac. A. Czetwertyński; aut. Jerzy Bracisiewicz et al.], Warszawa, IBI Artes Liberales UW; 2010, Historia. 250 zadań do matury, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa, Bielsko-Biała; 2010, [współautor] Umiejętności złożone w nauczaniu historii i przedmiotów przyrodniczych. Pomiar. Zadania testowe z komentarzami. red. B. Ostrowska, K. Spalik, IFiS PAN, Warszawa; 2012, [współautor] razem z Grażyną Okłą, Znikająca historia. Dlaczego młodzież nie wybiera historii na egzaminie maturalnym? Wiadomości Historyczne, 2, 2012, s. 4-13.; 2012, [redaktor] Włącz Polskę, podręcznik internetowy http://wlaczpolske.pl/; 2013, Historia a wyobrażenia przeszłości, Pamięć
i sprawiedliwość, IPN, Warszawa, 2 (22), s. 14-17.; w przygotowaniu, [redaktor] Historia Polski dla Ukraińców, IPN.

Ekonomistka, działaczka społeczna i oświatowa. Współzałożycielka i wiceprezeska Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej. Od 1994 r. CEO propaguje wiedzę, umiejętności i postawy obywatelskie oraz wspiera szkoły w skutecznej i nowoczesnej edukacji. Współautorka programów edukacyjnych, w tym: Kształcenie Obywatelskie w Szkole Samorządowej, Szkoła z Klasą 2.0, WF z klasą,  Ślady przeszłości, Młodzi Głosują, Filmoteka Szkolna. Akcja, Młodzi Przedsiębiorczy, Latarnik Wyborczy;  podręczników do wiedzy o społeczeństwie i przedsiębiorczości, a także publikacji metodycznych i szkoleniowych. Ekspertka edukacyjna, współorganizatorka programów współpracy międzynarodowej: Networking European Citizenship Education oraz International Civic Education Exchange. Odznaczona Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski za działania na rzecz budowania społeczeństwa obywatelskiego.

Członek Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 65 w Warszawie, prawnik specjalizujący się w zagadnieniach samorządowych. Zainteresowania: polityka społeczna ze szczególnym uwzględnieniem polityki edukacyjnej.

Nauczyciel historii w Technikum Architektoniczno-Budowlanym im. Stanisława Noakowskiego w Warszawie, ul. Przyrynek 9; Doktorantka w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. W pracy nauczyciela poszukuje metod pracy aktywizujących i angażujących uczniów, które pozwalają im przynajmniej częściowo przeżyć historię. Z dużą satysfakcją realizuje wspólnie z uczniami projekty historyczne. Szczególnie chętnie tworzą filmy historyczne, jak również biorą udział w grach miejskich. Jako doktorantkę interesuje ją historia miast i mieszczaństwa w późnym średniowieczu.

Koordynatorka projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół prowadzonego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Wcześniej przez wiele lat pracownik Centrum Edukacji Obywatelskiej. Odpowiedzialna za programy edukacyjne takie jak Młodzi obywatele działają, Ślady przeszłości, Opowiem ci o wolnej Polsce, Filmoteka szkolna. Autorka programów edukacyjnych, materiałów dydaktycznych, programów szkoleń. Z wykształcenia socjolog, absolwentka Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych, specjalizacja animacja działań lokalnych.

Adiunkt Instytut Badań Edukacyjnych, Pracowania Języka Polskiego; Biblioteka Narodowa, Instytut Książki i Czytelnictwa. Zainteresowania zawodowe związała z socjologią kultury, socjologią młodzieży i edukacji. Interesują ją kultura i literatura popularna, socjologia codzienności, przemiany we współczesnych stylach życia i formach uczestnictwa w kulturze, szczególnie pod wpływem Internetu i nowych mediów, miejsce w nich na praktyki czytelnicze, zwłaszcza w środowiskach młodzieżowych, metodologia badań czytelnictwa. Autorka książek: Wyobrażenia ojczyzny i oblicza patriotyzmu w podręcznikach do języka polskiego dla szkoły podstawowej w latach 1945-1990 (2000); Nastoletni czytelnicy (2008); Wiedza o kulturze z elementami wiedzy o społeczeństwie. Poradnik metodyczny do nauki (1994); Organizacja zakupu nowości książkowych, zbiorów audiowizualnych oraz dokumentów elektronicznych w bibliotekach publicznych. Raport z badań (2012) (współautor i redaktor). Autorka artykułów, m.in.. Nastolatki i książki - od czytania codziennego do unikania. Edukacja 2012, 2 (118) s.20-35; Czytanie dla przyjemności – jego miejsce w czasie zabawy nastolatków. W: Młodzież w czasie wolnym. Między przyjemnością a obowiązkami. Red. naukowa: Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 95-116; Ciągłość i zmiany w postawach czytelniczych młodzieży (z ogólnopolskich badań czytelnictwa gimnazjalistów). W: Między dzieciństwem a dorosłością. Młodzież w bibliotece. Red. Anna Maria Krajewska, SBP, Warszawa 2012, s.93-104; Nastolatki i ich przyjemności czytania. W: Kultura czytelnicza dzieci i młodzieży początku XXI wieku. Red. naukowa Mariola Antczak, Alina Brzuska-Kępa, Agata Walczak-Niewiadomska, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013, s. 95-117.

Specjalista ds. badań i analiz w Pracowni Języka Polskiego w Instytucie Badań Edukacyjnych. Zainteresowania zawodowe: badania edukacyjne, dydaktyka języka polskiego, literatura polska.

Magister historii, nauczyciel historii. Pracował w Gdańskich Szkołach Autonomicznych, obecnie nauczyciel w Monnet International School, gdzie realizuje jeden z programów IBO – Middle Years Programme. Od 2010 r. członek Pracowni Historii Instytutu Badań Edukacyjnych. Współuczestniczył w tworzeniu Raportu o stanie edukacji 2010; współautor książki Umiejętności złożone w nauczaniu historii i przedmiotów przyrodniczych (2010 r.) oraz artykułu Jak sprawdzane jest myślenie chronologiczne (2012 r.). Autor zadań publikowanych w Bazie Narzędzi Dydaktycznych Instytutu Badań Edukacyjnych. Współautor i prowadzący warsztaty dotyczących historii Polski dla zagranicznych nauczycieli historii.

Historyk, od 2011 roku członek Pracowni Historii Instytutu Badań Edukacyjnych. Autor zadań w Bazie Dobrych Praktyk, doktorant w Instytucie Historycznym UW, nauczyciel WOS i historii.

Adiunkt w Pracowni Przedmiotów Przyrodniczych w Instytucie Badań Edukacyjnych. Biolog, absolwent Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego i studium doktoranckiego przy Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego. Jego zainteresowania badawcze dotyczą przede wszystkim konstruowania i weryfikacji skuteczności zadań testowych mierzących kompetencje z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Współautor podręcznika do przyrody dla szkół podstawowych.

Starszy Specjalista do Spraw Badań i Analiz w Zespole Dydaktyk Szczegółowych w Instytucie Badań Edukacyjnych. Zainteresowania zawodowe: nauczanie języków obcych w warunkach szkolnych, konstrukcja instrumentów badawczych do pomiaru osiągnięć językowych, przetwarzanie i analiza mowy w języku obcym, wpływ prozodii na przyswajanie języka obcego. Autorka publikacji: Campfield, D. E. & Murphy, V. A. (2014). The influence of prosodic input in the second language classroom: does it stimulate child acquisition of word order and function words? Language Learning Journal. 42(1):1-19.; Campfield, D. E. & Murphy, V. A. (2014). Elicited Imitation in Search of the Influence of Linguistic Rhythm on Child L2 Acquisition, System (An International Journal of Educational Technology and Applied Linguistics) 42:207-219.

Lider Zespołu Dydaktyk Szczegółowych oraz Pracowni Historii w Instytucie Badań Edukacyjnych. Historyk, dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego, wieloletni pracownik Instytutu Historycznego UW, autorka podręczników i pomocy dydaktycznych dla nauczycieli. W latach 2007 - 2008 kierowała zespołem przygotowującym podstawę programową z historii i wiedzy o społeczeństwie. Od 2010 kieruje Zespołem Historycznym pracującym w projekcie Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego, którego nadrzędnym celem jest rozwijanie dydaktyki historii i zbadanie wprowadzania nowej podstawy programowej do szkół oraz narzędzi dydaktycznych do pracy nauczyciela z uczniem.

Chemik, dydaktyk i nauczyciel, kierownik Zakładu Dydaktyki Chemii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, przewodnicząca Sekcji Dydaktycznej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, opiekun naukowy wielu magistrantów i doktorantów. Autor nowoczesnych podręczników, multimedialnych środków dydaktycznych i niezwykłych materiałów metodycznych. Prowadzi zajęcia kształcące przyszłych nauczycieli i studia podyplomowe dla nauczycieli czynnych zawodowo, warsztaty komputerowe i seminaria z tablicą interaktywną, pokazy eksperymentów chemicznych i festiwale nauki. Współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą, propagując nowe technologie informacyjne wspomagające nauczanie. Bierze udział w projektach unijnych, których produkty i wyniki badań służyć mają polskiej szkole. Członek wielu zespołów redakcyjnych. Wybrane publikacje: Ciekawa chemia, WSiP, Warszawa 2009; Po prostu chemia, WSiP, Warszawa 2012; Elektroniczne rozwiązania wspomagające naukę chemii w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, [w:] Morbitzer J., Musiał E. (red.) Człowiek Media Edukacja, Wyd. UP, Kraków 2012; Multimedialny Leksykon Eksperymentów Chemicznych, UAM-NCN, Poznań-Warszawa 2012; e -podręcznik, czyli nowa jakość w polskim szkolnictwie?, Informatyka w edukacji, Toruń 2013; Miejsce i rola podręczników elektronicznych w nowym systemie kształcenia, Edukacja jutra, Zakopane 2013; It as a manner of Developing scientific Thinking, e-Learning & Lifelong Learning, monograph Scientific editor E. Smyrnova-Trybulska, 2013; Polish Education Reform and resulting Changes In Process of Chemical Education, Chemistry Education and Sustainability In the Global Age, Wyd. Springer, Rzym 2012

Organizator Konferencji Dydaktyki Akademickiej na Uniwersytecie Gdańskim, członek Wydziałowego Zespołu ds. Jakości Kształcenia, ekspert w projekcie z zakresu edukacji przedsiębiorczej w szkołach ponadpodstawowych In Business – Lekcje Przedsiębiorczości. Zainteresowania zawodowe: kształcenie nauczycieli akademickich, rola nauczyciela we współczesnej szkole, gamifikacja w edukacji oraz biologia roślin, taksonomia storczykowatych.

Członek Zespołu Ekspertów Bolońskich do zakończenia pracy ZEB 31.12.2013 r., obecnie do dyspozycji MNiSW. W ZEB odpowiedzialny za współpracę ze środowiskiem szkół ponadgimnazjalnych. Organizator wielu seminariów dla młodzieży, nauczycieli i kadry kierowniczej szkół ponadgimnazjalnych i administracji oświaty. Rzeczoznawca MEN ds. oceny podręczników szkolnych. Pełnomocnik Dziekana Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej ds. Jakości Kształcenia. Zainteresowania zawodowe: historia starożytna ze szczególnym uwzględnieniem transformacji IV – VI w. n.e., dydaktyka nauczania historii, dydaktyka szkoły wyższej, dydaktyka miejsc pamięci, praca z młodzieżą polską i niemiecką w ramach wymiany akademickiej i szkolnej. Autor i współautor licznych publikacji, m.in.: Zagraniczna i zewnętrzna polityka afrykańskiego państwa Wandalów., Wydawnictwo Naukowe WSP, Kraków 1994, ss. 276; Germanie w służbie zachodniorzymskiej w V w. n.e., Studium prosopograficzne. Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2001, ss. 518; Królestwo Swebów – regnum in extremitate mundi.,  Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011, ss.396 + 12 stron map i ilustracji; W rodzinie, w Polsce, w Europie. Program przedmiotu historia i społeczeństwo dla klas IV – VI szkoły podstawowej. Janina Mazur, Marek Wilczyński, Zdzisław Noga, Bogdan Baran., Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 1999, ss.22.; Historia. Ludzie i epoki, Klasa I, Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum, Znak dla Szkoły, Kraków 2002 (Starożytność – s. 1-189); – wydanie 2. uwzględniające sugestie nauczycieli 2005 r, wydanie 3. związane z dostosowaniem do aktualnej ówcześnie podstawy programowej 2008 r.; Historisches Denken als Methode zum Abbau der Vorurteile In den polnisch – deutschen Beziehungen.,  Bürger Europas - Tschechen – Polen – Deutsche., Univerzita  Palackého v Olomouci, 2001, s. 16 – 29.; Programy kształcenia historyków w świetle Krajowych Ram Kwalifikacji. (napisany wraz ze Stanisławem Roszakiem) KLIO. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym; PL ISSN 1643-8191, t. 21 (2) 2012, s. 31–56.

Kierownik Zakładu Edukacji Polonistycznej i Kształcenia Ustawicznego w Instytucie Polonistyki Stosowanej UW; Przewodniczący Rektorskiego Zespołu ds. Kształcenia Nauczycieli na UW; Pełnomocnik Dziekana Wydziału Polonistyki UW ds. Jakości Kształcenia. Zainteresowania zawodowe: literatura polska XX i XXI wieku, dydaktyka i metodyka szkoły ponadpodstawowej. Wybrane publikacje: Zwierz-człek-upiór. Wokół twórczości Tadeusza Konwickiego, w: Nikt nie chciał być młodym. Dzieciństwo i dorastanie w twórczości Tadeusza Konwickiego (zbiór artykułów), Warszawa 2006; Rzecz pamięci, w: Zabawy pożyteczne prozą, redakcja naukowa Ewa Bem-Wiśniewska, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2010; Literatura polska XX wieku – w poszukiwaniu kanonu, w: Europejski kanon literacki. Dylematy XXI wieku, redakcja naukowa Elżbieta Wichrowska, Warszawa 2012.

Prezes Związku Nauczycielstwa Polskiego. Ukończył studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego. Pracował jako nauczyciel, wicedyrektor szkoły, a następnie w latach 1988–1995 był dyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych w Skierniewicach. Ukończył także studia podyplomowe z historii oraz marketing i zarządzanie. W 1994 roku został wybrany wiceprezesem Zarządu Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego. Od 1998 r. jest prezesem ZNP. Od lat uczestniczy w pracach Komisji Trójstronnej. Jest przewodniczącym Zespołu problemowego TK ds. usług publicznych. Aktywnie bierze udział w pracach międzynarodowego ruchu związkowego. Zainicjował wiele akcji związkowych i społecznych w tym m.in. Pakt dla Edukacji, Edukacyjny Okrągły Stół, kampanię w obronie publicznej edukacji  Nie dajmy popsuć naszej szkoły, akcję na rzecz przyznania nauczycielom świadczeń kompensacyjnych. Uczestnik strajków pracowników oświaty w 1992 i 1993 roku oraz lider strajków w roku 1999, 2007 i 2008 oraz licznych akcji protestacyjnych i demonstracji organizowanych przez ZNP. W 2001 r. prezentował w Sejmie projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej płac nauczycieli (nowelizacja ustawy Karta Nauczyciela, pod którą ZNP zebrał ok. 600 tys. podpisów). W 2008 r. prezentował w Sejmie projekt obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej dotyczącej upowszechnienia wychowania przedszkolnego. W 2010 r. ponownie zainicjował obywatelski projekt inicjatywy ustawodawczej w sprawie edukacji przedszkolnej. Zaangażowany w liczne działania na rzecz poprawy sytuacji pracowników oświaty, zwiększenia nakładów na edukację oraz podnoszenia jakości kształcenia. W debacie publicznej broni polskich nauczycielek i nauczycieli przed zarzutami, że edukacja w Polsce traci na jakości przez rzekome przywileje tej grupy zawodowej. Wskazuje natomiast, że główną bolączką polskiej szkoły jest oszczędzanie na niej ze środków publicznych. Razem z przedstawicielami ZNP reprezentuje Związek podczas negocjacji płacowych z ministerstwem edukacji. W środowisku edukacyjnym pełni rolę lidera i komentatora wydarzeń oświatowych.

Ekspert w projekcie Przywództwo i zarządzanie w oświacie, trener w projekcie Program wzmocnienia systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły. Zainteresowania zawodowe: ewaluacja pracy szkół, przywództwo edukacyjne, proces uczenia się.

Wiceminister edukacji w rządzie Jerzego Buzka odpowiedzialny za przygotowanie szczegółowych rozwiązań reformy edukacyjnej, redaktor Biblioteczki Reformy (ukazało się 40 zeszytów). Autor artykułów na tematy edukacyjne oraz książek Rzecz o reformie edukacji (2001) i Rzecz o reformowaniu edukacji, czyli... a to Polska właśnie (2005). Obecnie przewodniczący Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Regionu Gdańskiego.

Strona internetowa współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego